مناطق تحت پوشش تهویه برتر

اندیشه (تمام فاز ها)

شهریار

ملارد

مارلیک

فردیس

شهر قدس

صفادشت

باغستان

محمد آباد

سرآسیاب

فردوسیه

صباشهر

وائین